Svensk författningssamling

Alla svenska lagar och förordningar finns samlade i Svensk Författningssamling, här kallas SFS. I den finns alla författningar samlade i kronologisk ordning. Laga beslutas i riksdagen och utfärdas av regeringen, som dessutom fastställer förordningar. En förordning kan bland annat innehålla tillämpningsregler för myndigheter angående en specifik lag.

Alla lagar publiceras i Svensk Författningssamling

När riksdagen beslutat om och regeringen utfärdat en lag så publiceras den i Svensk Författningssamling. Varje författning har ett eget författningsnummer. Detta nummer består av årtalet för utfärdandet följt av ett kolon och ett löpnummer. Det sista tilldelas i kronologisk ordning baserat på utfärdandet. Ett exempel på detta kan se ut så här 1994:200 (mervärdesskattlagen). Inom juridisk text använd alltid ett SFS-nummer vid hänvisning till en specifik lag. enda undantagen är grundlagar samt den centrala lagar som ofta går under benämningen balkar. Även när det görs en ändringar av en lag så skapas ett SFS-nummer. Detta beror på att lagändringen i sig utgör en lag. Men den redan existerande lagen behåller sitt ursprungliga nummer även efter ändringen, men i konsoliderad form.

Vid en lags upphävande går det att införa en ny lag med samma nummer, men med ett nytt SFS-nummer.

Även föreskrifter och meddelanden kan publiceras här

I författningssamlingen publiceras vid sidan av lagar även vissa myndighetsföreskrifter. Även vissa meddelanden, så kallade tillkännagivanden, får införas. Detta gäller dock endast när de bör komma till allmän kännedom och om de inte kan lämnas i någon annan form på ett lämpligt sätt. Vid vissa speciella tillfällen, då det finns utomordentliga förhållanden, kan regeringen besluta om kungörelse på ett annat sätt än i Svensk Författningssamling. I dessa sällsynta fall kan författningen offentliggöras i en kungörelse i radio, tv eller på någon officiell webbplats för en myndighet, som exempelvis msb.se.

Rättsinformation är ett samlat begrepp för lagar, förordningar, föreskrifter, rättsfall, förarbeten och annat som styr hur man tillämpar rätten eller informerar om rättsfrågor.

I regeringskansliets databaser finns information

Rättsinformation om lagar och förordningar finns i regeringskansliets databaser. Där finns alla svenska förordningar i fulltext, inklusive ändringar. Dessutom finns där ett register över alla författningar. I detta omfattande register finns all möjlig information: ändringar, när en lag har trätt i kraft, hänvisningar till olika förarbeten och en hel del annat. Även gamla utdaterade förordningar som inte längre gäller finns i registret. All denna information finns dessutom att tillgå i lagrummet, det ett offentligt rättsinformationssystem. All denna information finns också att tillgå i PDF-format.

Lag och juridik är ett snårigt område. På alltomlagen.se kan du hitta användbar information om lagar och regler som kan hjälpa dig om du eller någon anhörig har hamnat i knipa eller behöver juridiskt stöd av någon annan anledning. Vi har koll svensk lag och kan svara på dina juridiska frågor med hjälp av info från juridiska experter.